Komunikat w sprawie przeniesienia aktywów klientów Domu Maklerskiego IDM do Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego

data aktualizacji

     W dniu 3 czerwca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła jednogłośnie 1 decyzję nakazującą przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów Domu Maklerskiego IDM SA oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA (Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego).

Zasady wyboru firmy inwestycyjnej, do której KNF nakazuje przeniesienie aktywów klientów określa uchwała KNF nr 207/2012. KNF wskazała w decyzji na Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, ponieważ zapewnia on dotychczasowym klientom Domu Maklerskiego IDM najkorzystniejsze warunki świadczenia usług maklerskich spośród podmiotów spełniających warunki określone uchwałą KNF nr 207/2012, w szczególności w zakresie dostępu do sieci punktów obsługi klienta, która jest w dużej mierze zbieżna z siecią POK–ów Domu Maklerskiego IDM.

Decyzji KNF o przeniesieniu aktywów klientów nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 30 maja 2014 r. KNF cofnęła Domowi Maklerskiemu IDM zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, wyznaczając termin zakończenia prowadzenia działalności maklerskiej:

• w zakresie działalności, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tj. przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych) – w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji KNF z 30 maja 2014 r.,
• w pozostałym zakresie działalności maklerskiej – do dnia 30 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna przeniesienia aktywów klientów –  art. 89 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

___________________________

1 W głosowaniu KNF uczestniczyli: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, W.Koziński – Wiceprezes NBP, J.Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz J.Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.