Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce EKO - SUROWCE

data aktualizacji

14 listopada 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 13 listopada 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

• EKO - SUROWCE Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczewie.

Zarządzającym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie.