Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Przedsiębiorstwie Wiesława Kani, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Kania Grupa Projektowa „Plan+” z siedzibą w Dębicy

data aktualizacji

10 stycznia 2014
 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 10 stycznia 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

• Przedsiębiorcę Wiesława Kanię, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Kania Grupa Projektowa „Plan+” z siedzibą w Dębicy

Zarządzającym jest:
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji NOWA EUROPA.