Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Przedsiębiorstwie Pomocniczym MPWiK

data aktualizacji

28 października 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 27 października 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

Przedsiębiorstwo Pomocnicze MPWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.

Zarządzającym jest:
- Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.