Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w MS Partner Sp. z o.o. oraz ENEVA ENERGY Sp. z o.o.

data aktualizacji

15 kwietnia 2014 r.


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 20 marca 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

MS Partner Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zarządzającym jest:
1. SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji,
- Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji,
- Subfundusz SKOK Gotówkowy,
- Subfundusz SKOK Obligacji,
- Subfundusz SKOK Akcji,
- Subfundusz SKOK Etyczny 1,
- Subfundusz SKOK Etyczny 2,
2. SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego.


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 15 kwietnia 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

ENEVA ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarządzającym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie.