Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Cembrit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

data aktualizacji

14 lutego 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 14 lutego 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

Cembrit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zarządzającym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.