Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data aktualizacji

20 marca 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii G, H, I, J, K i L związanych z subfunduszem UniSystem1 (oferującym jest Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej SA).