Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego CDRL

data aktualizacji

23 września 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• CDRL SA z siedzibą w Pianowie w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Trigon Dom Maklerski SA).