Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 241. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2014 r.

Data aktualizacji:

1. W dwieście czterdziestym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Piotr Wiesiołek – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF nakazała zbycie wszystkich akcji FM Banku PBP SA posiadanych przez PL Holdings s.a.r.l. w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r., w związku z niewypełnianiem przez PL Holdings s.a.r.l. oraz Abris–EMP Capital Partners Limited zobowiązań inwestorskich złożonych wobec KNF, co w ocenie Komisji ma negatywny wpływ na ostrożną i stabilną działalność banku.

     Wyniki głosowania KNF: 3 głosy za nakazem zbycia akcji (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek), 2 głosy przeciw (L.Kotecki, J.Pruski), 1 głos wstrzymujący się (P.Wiesiołek).

     W dniu 24 lipca 2014 r. Komisja utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 8 kwietnia 2014 r. w części dotyczącej zakazu wykonywania prawa głosu z akcji FM Bank PBP SA przez PL Holdings s.a.r.l. oraz Abris–EMP Capital Partners Limited oraz uchyliła decyzję KNF z dnia 8 kwietnia 2014 r. w części dotyczącej nakazu zbycia wszystkich akcji FM Bank PBP SA posiadanych przez PL Holdings S.a.r.l. w terminie do 31 grudnia 2014 r. i umorzyła postępowanie w tej części. Uchylenie nakazu zbycia akcji banku było związane wyłącznie z kwestiami formalnoprawnymi i nie zmieniało faktu niedochowania przez PL Holdings s.a.r.l. oraz Abris–EMP Capital Partners Limited zobowiązań inwestorskich złożonych wobec KNF.

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę:

• eCard SA z Gdańska.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
• umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring), 

4. KNF jednogłośnie udzieliła Niezależnemu Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

• przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• oferowania instrumentów finansowych,
• doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z tą strukturą lub strategią,
• doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.

5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Macieja Fedyny na stanowisko Członka Zarządu Generali Towarzystwa Ubezpieczeń SA,
• Pani Grażyny Sudzińskiej – Amroziewicz na stanowisko Członka Zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.

6. KNF zapoznała się z informacją na temat przeglądu rynku finansowego, dokonanego na podstawie art. 14 ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

     Wyniki przeglądu wskazują, że żadna krajowa grupa nie spełnia kryteriów kwalifikujących ją jako konglomerat finansowy.

7. Komisja jednogłośnie nałożyła na Bank Polska Kasa Opieki SA jako bank depozytariusz karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za naruszenie art. 231 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych polegające na niedokonaniu w terminie zawiadomienia KNF o naruszeniach:

• art. 104 ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie nabywania do portfela Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego powyżej 10% wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot,
• art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie lokowania powyżej 10% wartości aktywów Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

8. KNF jednogłośnie nałożyła na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

9. Komisja jednogłośnie nałożyła na Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 70 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

10. KNF jednogłośnie nałożyła na TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych karę pieniężną w wysokości 7 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

11. KNF jednogłośnie uchyliła decyzję Komisji z dnia 20 grudnia 2012 r. w przedmiocie zawieszenia na okres 2 lat uprawnienia osoby fizycznej do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, za naruszenie przepisów prawa i regulaminów wewnętrznych, do których przestrzegania był zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu maklera papierów wartościowych w okresie zatrudnienia w Domu Maklerskim PKO BP SA (dalej: „DM PKO BP”, „Dom Maklerski”) i zawiesiła uprawnienia osoby fizycznej do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych na okres jednego roku i sześciu miesięcy za naruszenie regulacji wewnętrznych poprzez:
     • zaniechania w zakresie nadzoru nad podległymi pracownikami, które doprowadziły do wystąpienia nieprawidłowości i skutkowały naruszeniami regulacji wewnętrznych obowiązujących w domu maklerskim,
     • obsługę rachunków inwestycyjnych osoby fizycznej i niezgłoszenie tego przełożonemu za pośrednictwem portalu wewnętrznego domu maklerskiego, pomimo pozostawania w relacji mogącej prowadzić do wystąpienia konfliktu interesów,
do których przestrzegania był zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu maklera papierów wartościowych w okresie zatrudnienia w DM PKO BP, oraz umorzyła postępowanie administracyjne w pozostałym zakresie.

Uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz częściowe umorzenie postępowania wynika z ustaleń faktycznych, poczynionych w toku postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz z odmiennej oceny stanu faktycznego, skutkujących zmianą kwalifikacji prawnej naruszeń dokonanych przez maklera papierów wartościowych.

12. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• stanu przygotowań banków i zakładów ubezpieczeń do wdrożenia Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance.

13. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 2 grudnia 2014 r.
• 16 grudnia 2014 r.
• 8 stycznia 2015 r.

Do pobrania

Komunikat z 241. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2014 r.

plik .pdf, 235,2kB
Pobierz