Komunikat z 239. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 listopada 2014 r.

data aktualizacji

1. W dwieście trzydziestym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
• Pan Piotr Wiesiołek – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę:

• Krajowy Integrator Płatności SA z Poznania.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym stałych zleceń.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Roberta Sawiarskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Józefowie nad Wisłą,
• Pana Sławomira Sawickiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu.

4. KNF jednogłośnie udzieliła Q Securities SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych.

5. KNF, w postępowaniu administracyjnym z wniosku Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, jednogłośnie zatwierdziła: 

• wzorzec umowy o organizowanie działalności wydawniczej.

Zatwierdzony wzorzec umowy uwzględnia uwagi spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych zgłoszone w procesie konsultacyjnym przeprowadzonym przez KNF oraz uwagi zgłoszone w toku postępowania przez KNF.

6. Komisja jednogłośnie nałożyła na Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za naruszenie przez Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty m.in. art. 104 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych w związku z nabyciem przez wydzielone w jego ramach: Subfundusz Novo Akcji, Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu, Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu, Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji, akcji Termisil Huta Szkła Wołomin SA w liczbie powodującej przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Mając na względzie konstrukcję przepisów i ich literalne brzmienie, w kontekście przestrzegania normy zawartej w art. 104 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, właściwym jest sumowanie akcji uprawniających do wykonywania prawa głosu posiadanych przez poszczególne subfundusze wyodrębnione w ramach danego funduszu. Należy zauważyć, że w odniesieniu do limitu określonego w art. 104 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie ma zastosowania art. 160 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z tym przepisem, cyt.: „Ograniczenia inwestycyjne, zasady dotyczące polityki w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek, udzielania pożyczek papierów wartościowych określone w ustawie dla danego funduszu stosuje się osobno w odniesieniu do wartości aktywów każdego subfunduszu.” Literalne brzmienie przepisu jednoznacznie wskazuje, że ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu mają zastosowanie dla poszczególnych subfunduszy jedynie w przypadku określenia ograniczenia inwestycyjnego w odniesieniu do wartości aktywów subfunduszy. Ograniczenie inwestycyjne określone w art. 104 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie odnosi się do wartości aktywów funduszu czy też subfunduszu a jedynie do ogólnej liczby głosów w którymkolwiek organie emitenta danych papierów wartościowych. Oznacza to zatem, że w przedmiotowym przypadku brak jest podstaw do zastosowania art. 160 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, który pozwala na zastosowanie limitu skierowanego wobec funduszu inwestycyjnego do wydzielonych w jego ramach poszczególnych subfunduszy.

7. KNF jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

8. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

• Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
• Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Unilever Polska.

9. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• ram prawnych rekomendacji wydawanych przez KNF w aspekcie celów nadzoru wynikających z przepisów prawa, europejskich praktyk nadzorczych i praktyk międzynarodowych.

10. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 18 listopada 2014 r.
• 2 grudnia 2014 r.
• 16 grudnia 2014 r.
• 8 stycznia 2015 r.

_______________________________
1 Pan L.Gajek nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 3 komunikatu.