Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 230. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 września 2014 r.

Data aktualizacji:

1.        W dwieście trzydziestym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2.

2.        KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Leśnicy (jako banku przejmującego) z Bankiem Spółdzielczym w Głuchołazach (jako bankiem przejmowanym).

3.        Komisja jednogłośnie przekazała do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia sankcji z art. 228 ust. 1 i 228 ust. 1 w związku z art. 228 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych (tj. cofnięcia zezwolenia albo nałożenia kary pieniężnej do wysokości 500 tysięcy złotych, albo zastosowania łącznie obu tych sankcji) wobec podejrzenia naruszenia przez Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA:

• interesów uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych i reprezentowanych przez TFI,
• przepisów prawa poprzez działanie niezgodne z regulacjami wewnętrznymi w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu zarządzania ryzykiem w TFI

           oraz w związku z podejrzeniem naruszenia przez Inventum Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Inventum 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów regulujących działalność funduszy inwestycyjnych, nieprzestrzegania zapisów statutów oraz brakiem szczególnego uwzględniania interesu uczestników funduszy w prowadzonej działalności.

           Postępowanie administracyjne jest związane z problemami płynnościowymi funduszy zarządzanych przez Inventum TFI skutkującymi brakiem terminowego regulowania zobowiązań wobec uczestników funduszy z tytułu zrealizowanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa. Immanentną cechą funduszu inwestycyjnego otwartego, zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jest odkupywanie jednostek uczestnictwa od uczestników funduszu, którzy zażądali odkupienia tych jednostek. Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, odkupienie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego liczby odkupionych jednostek uczestnictwa i kwoty należnej uczestnikowi z tytułu odkupienia tych jednostek. Jednocześnie fundusz, zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawyo funduszachinwestycyjnych, jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania wypłaty środków z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa, zgodnie z zasadami określonymi w statucie funduszu.

           W przypadku Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO stosującego zasady odkupywania jednostek uczestnictwa charakterystyczne dla funduszy otwartych, powyższe kryteria zostały uregulowane odpowiednio w § 17 ust. 8 statutu Inventum Parasol FIO oraz § 30 ust. 4 statutu Inventum Premium SFIO. Wskazane przepisy statutów tych funduszy stanowią, iż wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa następuje niezwłocznie, począwszy od następnego dnia roboczego następującego po dniu wyceny, w którym miało miejsce odkupienie jednostek uczestnictwa. W sytuacji gdy fundusz nie dokonuje wypłaty środków pieniężnych należnych uczestnikom z tytułu zrealizowanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w terminach do których zobowiązują go przepisy prawa oraz postanowienia statutu funduszu, wartość zobowiązań wobec uczestników jest znaczna, a stan taki nie ma charakteru przejściowego stwierdzić należy, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że fundusz nie realizuje swoich podstawowych obowiązków i w istotny sposób narusza interes uczestników.  

           KNF decydując o upublicznieniu informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w stosunku do Inventum TFI miała na uwadze istotność potencjalnych naruszeń przepisów prawa oraz interesu uczestników, jakie mogły wystąpić w następstwie działań podejmowanych przez TFI. Jednocześnie podanie informacji  o wszczęciu postępowania z uwagi na fakt, że Inventum TFI jest spółką publiczną ma na celu zapewnienie równego dostępu do informacji o czynnościach podejmowanych przez Komisję wszystkim uczestnikom rynku, w tym akcjonariuszom TFI oraz uczestnikom funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo.

4.        KNF jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) polegającej na powołaniu Pana Karola Półtoraka w skład zarządu GPW na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

5.        Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Tomasza Krzaka na stanowisko Prezesa Zarządu Plus Bank SA.

6.        KNF jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

• Pani Katarzyny Bieranowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych

           ze względu na brak rękojmi prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty, związany z nieprawidłowościami w odniesieniu do ubezpieczenia depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (ubezpieczenia DEP).

7.        Komisja jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia:

• Pani Joanny Wysockiej – Turek na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Polska”

           ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

           Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez panią prezes. Prezes ponosi odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kasy oraz nieprawidłowości w jej działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcję KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ pani prezes na kasę, w tym ocenę jej zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości.

8.        KNF jednogłośnie ustanowiła wyróżnienie pod nazwą „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” oraz zasady jego przyznawania.

           Celem wyróżnienia jest przyczynienie się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego oraz ochrony uczestników rynku. Wyróżnienie będzie przyznawane instytucji finansowej, która publicznie deklaruje wolę polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi klientami w drodze mediacji i jednocześnie w danym roku kalendarzowym:

• wyraziła zgodę na mediację w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF lub doprowadziła do polubownego zakończenia sporu przed rozpoczęciem właściwego postępowania mediacyjnego w przypadku ponad 30% wniosków o mediację skierowanych przez swoich klientów, lub
• skierowała do mediacji w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF co najmniej 10 wniosków i jednocześnie wyrażała zgodę na mediację w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

           Wyróżnienie będzie przyznawane przez Kapitułę w składzie: Przewodniczący KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF wybranych przez to gremium. Instytucji finansowej, której zostanie przyznane wyróżnienie będzie przysługiwać prawo do używania w ramach prowadzonej przez siebie działalności znaku graficznego towarzyszącego wyróżnieniu. W przypadku rażących uchybień wobec zasad i wartości będących podstawą przyznania wyróżnienia, Kapituła będzie mogła podjąć uchwałę o cofnięciu instytucji finansowej certyfikatu i prawa do używania znaku.

9.        KNF jednogłośnie nałożyła na ING Usługi Finansowe SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za rażące naruszenie przepisów prawa w związku z nieprzekazaniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) imiennych wykazów członków zmieniających ING Otwarty Fundusz Emerytalny oraz imiennych wykazów członków, z rachunków których miały być przekazane środki na rzecz osób uprawnionych w związku ze śmiercią członka funduszu lub zmianą małżeńskich stosunków majątkowych, w najbliższym terminie umożliwiającym dokonanie wypłaty transferowej, która odbyła się w dniu 30 listopada 2012 r. oraz za rażące naruszenie interesu członków funduszu, w związku z nieprzekazaniem do ZUS imiennych wykazów członków zmieniających ING OFE w najbliższym terminie umożliwiającym dokonanie wypłaty transferowej, która odbyła się w dniu 30 listopada 2012 r.

           W wyniku błędu pracownika agenta transferowego INF OFE, nie zostały przekazane w odpowiednim terminie do ZUS pliki zawierające imienne wykazy członków, którzy zawarli umowę z innym otwartym funduszem emerytalnym oraz imiennych wykazów członków, z rachunków których miały być przekazane środki na rzecz osób uprawnionych w związku ze śmiercią członka funduszu lub zmianą małżeńskich stosunków majątkowych. W konsekwencji osoby, które w ostatnim kwartale podpisały umowę z innym otwartym funduszem emerytalnym oraz osoby, które złożyły wniosek o przekazanie należnych im środków do innego funduszu w związku ze zmianą stosunków majątkowych z małżonkiem lub w związku ze śmiercią członka funduszu nie zostały zgłoszone do listopadowej sesji transferowej w 2012 r. Ww. imienne wykazy członków obejmowały 2579 osób, z czego 2420 osób to osoby, które zawarły umowę z innym OFE, a 159 osób to osoby na rzecz których miała nastąpić wypłata środków w związku ze śmiercią członka funduszu lub zmianą małżeńskich stosunków majątkowych.

           Ustalając wysokość kary, KNF wzięła pod uwagę m.in.: brak szkody finansowej po stronie członków OFE w związku z brakiem udziału w sesji transferowej w listopadzie 2012 r., podjęcie przez agenta transferowego niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości działań służących wyjaśnieniu przyczyn nieprawidłowości, dobrą współpracę z KNF w toku  podejmowanych czynności nadzorczych, wystąpienie nieprawidłowości w działalności ING UF SA po raz pierwszy, poinformowanie osób, których dotyczyła wypłata transferowa w listopadzie 2012 r. i innych OFE o zaistniałej sytuacji oraz podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania zaistnienia takiego zdarzenia w przyszłości.

10.       Komisja jednogłośnie nałożyła na MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA kary pieniężne w łącznej wysokości 225 tysięcy złotych za naruszenie:

• przez MCI Capital TFI art. 225 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych w związku z:

• § 5 ust. 1 pkt 10, 18, 20 i 25 w zw. z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty KPWiG (dalej „rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2005 r.”)
, poprzez przekazanie raportów bieżących Towarzystwa po terminie wskazanym w ww. przepisach;
• § 4 ust. 1 pkt 20 i 39 w zw. z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty KNF (dalej „rozporządzenie z dnia 1 września 2009 r.”)
, poprzez przekazanie raportów bieżących Towarzystwa po terminie wskazanym w ww. przepisach;
• § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 17 ust. 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r., poprzez przekazanie raportów bieżących Towarzystwa po terminie wskazanym w ww. przepisach;
• § 13 ust. 1 pkt 1 i 6 w zw. z § 19 ust. 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r., poprzez przekazanie zbiorczych raportów bieżących Towarzystwa po terminie wskazanym w ww. przepisach;
• § 18 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 21 ust. 2 rozporządzenia z dnia 1 września 2009 r., poprzez przekazanie zbiorczych raportów bieżących Towarzystwa po terminie wskazanym
w ww. przepisach;
• § 6 ust. 1 w zw. z § 17 ust. 4 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r., poprzez przekazanie sprawozdań miesięcznych Towarzystwa po terminie wskazanym w ww. przepisach;
• § 6 ust. 1 w zw. z § 19 ust. 5 rozporządzenia z dnia 1 września 2009 r., poprzez przekazanie sprawozdań miesięcznych Towarzystwa po terminie wskazanym w ww. przepisach;
• § 6 ust. 2 w zw. z § 17 ust. 7 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r., poprzez przekazanie sprawozdania rocznego Towarzystwa po terminie wskazanym w ww. przepisach;
• § 6 ust. 3 w zw. z § 19 ust. 8 rozporządzenia z dnia 1 września 2009 r., poprzez przekazanie sprawozdania rocznego Towarzystwa po terminie wskazanym w ww. przepisach;

• przez fundusze inwestycyjne reprezentowane przez MCI Capital TFI art. 225 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych w związku z:

• § 10 ust. 1 pkt 2a, 5, 9 i 10 w zw. z § 18 ust. 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r., poprzez przekazanie raportów bieżących funduszu Nordkapp Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz MCI Bio Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po terminie wskazanym w ww. przepisach;
• § 11 ust. 1 pkt 5 i 32 w zw. z § 20 ust. 1 rozporządzenia z dnia 1 września 2009 r., poprzez przekazanie raportów bieżących wydzielonych w ramach funduszu MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty subfunduszy MCI.Tech Ventures 1.0 oraz MCI.Euro Ventures 1.0  oraz funduszu MCI Bio Ventures  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po terminie wskazanym w ww. przepisach;
• § 8 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 18 ust. 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r., poprzez przekazanie raportu bieżącego funduszu MCI Gandalf Aktywnej Alokacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty po terminie wskazanym w ww. przepisach;
• § 14 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 18 ust. 5 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r., poprzez przekazanie sprawozdania kwartalnego funduszu Nordkapp Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po terminie wskazanym w ww. przepisach;
• § 15 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 20 ust. 6 rozporządzenia z dnia 1 września 2009 r., poprzez przekazanie sprawozdań kwartalnych wydzielonych w ramach funduszu MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty subfunduszy MCI.Tech Ventures 1.0 oraz MCI.Euro Ventures 1.0 po terminie wskazanym w ww. przepisach;
• § 14 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 18 ust. 7 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r., poprzez przekazanie niekompletnego rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w terminie wskazanym w ww. przepisach (tj. bez dołączonej opinii biegłego rewidenta i opinii z badania oraz oświadczenia depozytariusza);
• § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 20 ust. 8 rozporządzenia z dnia 1 września 2009 r., poprzez przekazanie niekompletnego rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w terminie wskazanym w ww. przepisach (tj. bez dołączonych rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy MCI.Tech Ventures 1.0 i MCI.Euro Ventures 1.0).

11.      KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA od Aviva International Insurance Limited 38,89% akcji Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK SA.

12.       Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• ING Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

13.       KNF zapoznała się z informacją na temat:

• wyników europejskich stress testów w sektorze ubezpieczeń za 2013 r.

14.      Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 23 września 2014 r.
• 7 października 2014 r.
• 21 października 2014 r.
• 4 listopada 2014 r.
• 18 listopada 2014 r.
• 2 grudnia 2014 r.
• 16 grudnia 2014 r.
• 8 stycznia 2015 r.

_______________________________
1 Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 3, 6, 8 – 13 komunikatu. 
2 Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 9 komunikatu.

Do pobrania

Komunikat z 230. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 września 2014 r.

plik .pdf, 213,3kB
Pobierz