Komunikat z 220. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 lipca 2014 r.

data aktualizacji

Na dwieście dwudziestym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wydała zezwolenie na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Szopienice (jako kasy przejmującej) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową Dziedzice (jako kasy przejmowanej).

Zgodnie z art. 74a ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych kasa może połączyć się z inną kasą, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Rozpatrując wniosek kas, KNF wzięła pod uwagę spodziewane korzyści synergii, m.in. w zakresie:

• możliwości efektywnego wykorzystania depozytów gromadzonych przez SKOK Dziedzice w rozwój akcji kredytowej połączonej jednostki, z uwagi na poszerzenie grona klientów członków SKOK Szopienice,
• poszerzenia oferty SKOK Szopienice, jako kasy przejmującej, o produkty oferowane przez SKOK Dziedzice, w tym nowoczesne kanały obsługi - karty płatnicze, wypłaty z bankomatów oraz usługi bankowości elektronicznej,
• zwiększenia konkurencyjności połączonej kasy na rynku lokalnym.

KNF uznaje również, iż kasa przejmująca spełnia wszystkie kryteria, które Komisja bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające:

• kasa nie jest objęta programem postępowania naprawczego,
• współczynnik wypłacalności kasy spełnia normę ostrożnościową 5%,
• kasa posiada zatwierdzony przez KNF statut dostosowany do przepisów ustawy,  jak również prawidłowo powołany zarząd, w tym zatwierdzonego przez KNF prezesa zarządu,
• kasa spełnia ustawowe normy w zakresie płynności,
• w wyniku przejęcia kasy - podmiot przejmujący powinien bezwzględnie spełniać normy ostrożnościowe przewidziane przepisami prawa, tj. poziom funduszy własnych kasy będzie zapewniać utrzymanie wskaźnika funduszy własnych do wartości aktywów powyżej 1%,
• zgodność działania kasy z obowiązującymi przepisami prawa,
• wobec kasy nie są prowadzone postępowania zmierzające do zastosowania środków   nadzorczych (powołanie zarządcy komisarycznego),
• sprawność organizacyjna,
• zarządzanie kasą niebudzące zastrzeżeń,
• brak zastrzeżeń nadzoru do składanych sprawozdań (w zakresie wyceny aktywów),
• skala działania kasy przejmującej (suma bilansowa) istotnie wyższa (adekwatna) od skali działania podmiotu przejmowanego,
• współczynnik wypłacalności kasy - po uwzględnieniu wszystkich możliwych form pomocy - będzie bliski poziomu normy ustawowej, tj. 5%,

co czyni planowane przez kasy przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym.


Połączenie kas odbywa się wyłącznie w oparciu o fundusze własne łączących się kas, bez wsparcia finansowego Kasy Krajowej oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Połączenie zapewni bezpieczeństwo zgromadzonych środków w łączących się kasach oraz ich dalszy stabilny rozwój.

PDF Icon-WLASCIWApobierz komunikat