Komunikat z 211. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 kwietnia 2014 r.

data aktualizacji

1. W dwieście jedenastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego2,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie zakazała wykonywania prawa głosu z akcji FM Bank PBP SA przez PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris–EMP Capital Partners Limited oraz nakazała zbycie wszystkich akcji FM Bank PBP SA posiadanych przez PL Holdings S.a.r.l. w terminie do 31 grudnia 2014 r. 

Decyzję wydano na podstawie art. 25n ust. 1 i 4 w związku z art. 25h ust. 2 i 3 ustawyPrawo bankowe. W postępowaniu administracyjnym stwierdzono niewypełnianie przez PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris–EMP Capital Partners Limited zobowiązań inwestorskich złożonych wobec KNF, co w ocenie Komisji ma negatywny wpływ na ostrożną i stabilną działalność banku. 

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła KDPW_CCP SA na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, na podstawie unijnego rozporządzenia EMIR.

Zezwolenie KNF dla KDPW_CCP SA, wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii kolegium nadzorczego, jest trzecią autoryzacją dla CCP w Unii Europejskiej.

4. KNF zapoznała się z założeniami nowelizacji „Rekomendacji P dotyczącej systemu monitorowania płynności finansowej banków” z 2002 r.

Nowelizacja uwzględnia rozwój międzynarodowych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem płynności, w szczególności wytyczne Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego oraz europejskich instytucji nadzorczych, jak również implementację unijnego pakietu regulacyjnego CRDIV/CRR.

W toku prac nad nowym tekstem Rekomendacji P zostaną wprowadzone zalecenia dotyczące w szczególności:

• utrzymywania bufora wolnych od obciążeń, wysokiej jakości aktywów płynnych,
• dywersyfikacji aktywów płynnych,
• określenia tolerancji na ryzyko płynności banku,
• stosowania mechanizmu alokacji kosztów, przychodów i ryzyka płynności w systemie wewnętrznych cen transferowych,
• ujmowania pełnego zakresu ryzyk płynności, włączając ryzyko nieoczekiwanego zapotrzebowania na płynność,
• utrzymywania stałej obecności na wybranych, istotnych rynkach finansowania,
• zarządzania płynnością śróddzienną (intraday),
• zarządzania zabezpieczeniami,
• przeprowadzania testów warunków skrajnych i funkcjonalnego powiazania ich z planem awaryjnym płynności,
• upubliczniania informacji dotyczących płynności banku.

Projekt zmian Rekomendacji P zostanie przekazany do publicznych konsultacji w najbliższym czasie.

5. Komisja zapoznała się z projektami wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w:

• powszechnych towarzystwach emerytalnych,
• zakładach ubezpieczeń i reasekuracji,
• towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
• podmiotach infrastruktury rynku kapitałowego,
• firmach inwestycyjnych.

Potrzeba wydania wytycznych IT wynika z rozwoju technologicznego oraz systematycznego wzrostu znaczenia obszaru technologii informacyjnej dla działalności podmiotów nadzorowanych, jak również z pojawienia się nowych ryzyk w tym obszarze. Wytyczne stanowią dostosowaną do potrzeb poszczególnych sektorów wersję „Rekomendacji D dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach” z 2013 r.

Wytyczne, wskazujące oczekiwania nadzorcze oraz dobre praktyki ostrożnego i stabilnego zarządzania, dotyczą kluczowych zagadnień z obszarów:

• strategii i organizacji obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
• rozwoju środowiska teleinformatycznego,
• utrzymania i eksploatacji środowiska teleinformatycznego,
• zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego.

Projekty wytycznych zostaną przekazane do publicznych konsultacji w najbliższych dniach. KNF oczekuje, że standardy wskazane w wytycznych będą zaimplementowane przez podmioty nadzorowane nie później niż do 31 grudnia 2015 r.

6. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego   nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii, za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK SA, akcji Santander Consumer Bank SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

7. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Roberta Sokołowskiego na Prezesa Zarządu Generali Towarzystwa Ubezpieczeń SA i Generali Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA.

8. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez IPOPEMA Securities SA działalności maklerskiej w zakresie wymiany walutowej. 

9. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody Copernicus Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na zmianę banku depozytariusza z Banku Polska Kasa Opieki SA na Raiffeisen Bank Polska SA.

10. KNF zapoznała się z założeniami zmian „uchwały KNF nr 388/2008 w sprawie określenia wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych” z 2008 r.

Zmiany wpisują się w postulaty powołanego przez Przewodniczącego KNF zespołu roboczego ds. rozwoju rynku publicznego długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych oraz wiążą się z pracami nad nowelizacją „Rekomendacji K dotyczącej zasad prowadzenia przez banki rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji” z 2001 r. i „Rekomendacji F dotyczącej podstawowych kryteriów stosowanych przez KNB przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne” z 2003 r. Proponowane zmiany polegają m.in. na usunięciu wymogu wyrażania zgody przez powiernika na dokonanie przez bank hipoteczny każdego wpisu w rejestrze (poprzez złożenie podpisu przy każdym wpisie do rejestru).

Projekt zmian uchwały KNF zostanie przekazany w najbliższym czasie do konsultacji z bankami hipotecznymi oraz powiernikami i ich zastępcami powołanymi przy bankach hipotecznych.

11. Komisja jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

12. KNF jednogłośnie obniżyła ze 100 tysięcy złotych do 75 tysięcy złotych karę pieniężną nałożoną w dniu 26 marca 2013 r. na Clean&Carbon Energy SA za niewykonanie obowiązków informacyjnych w związku z nieterminowym przekazaniem do publicznej wiadomości, KNF i spółce prowadzącej rynek regulowany:

• informacji poufnej o podpisaniu w dniu 14 czerwca 2010 r. listu intencyjnego z osobą fizyczną i spółką Komputronik SA,
• informacji bieżących o: 
     - podpisaniu znaczącej umowy w dniu 24 lipca 2010 r. z osobą fizyczną oraz spółkami Komputronik SA, Contanisimo Ltd i Texass Ranch Company sp. z o.o., 
     - podpisaniu w dniu 1 września 2010 r. aneksu do ww. umowy z dnia 24 lipca 2010 r.

 Obniżając wysokość kary, KNF uwzględniła obecną sytuację finansową spółki.

13. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• planów finansowych banków komercyjnych (wykonania za 2013 r. i prognoz na 2014 r.),
• rynku otwartych funduszy emerytalnych w IV kwartale 2013 r.,
• indywidualnych kont emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w 2013 r.,
• działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz krajowych zakładów ubezpieczeń za granicą w 2012 r.

14. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 29 kwietnia 2014 r.
• 13 maja 2014 r.
• 27 maja 2014 r.
• 10 czerwca 2014 r.
• 24 czerwca 2014 r.
• 8 lipca 2014 r. 

_______________________________
1Pan A.Jakubiak nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 5 i 13b–d komunikatu.
2Pan W.Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 3, 5, 8, 13b–d komunikatu.