Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 210. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 marca 2014 r.

Data aktualizacji:

1. W dwieście dziesiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na przejęcie zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym WARTA przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska SA.

Przejęcie zarządzania OFE WARTA przez PTE Allianz Polska SA oraz rozpoczęcie likwidacji OFE WARTA wyznaczono na dzień 26 maja 2014 r. Datę zakończenia likwidacji OFE WARTA ustalono na dzień 19 września 2014 r. W tym dniu aktywa OFE WARTA zostaną przeniesione do Allianz Polska OFE, zaś jednostki rozrachunkowe OFE WARTA zostaną przeliczone na jednostki rozrachunkowe Allianz Polska OFE.

Przy założeniu pozostania w obu funduszach dotychczasowych członków, fundusz powstały z połączenia Allianz Polska OFE i OFE WARTA byłby dziewiąty na rynku OFE, zarówno pod względem liczby członków jak również wartości aktywów. Połączenie funduszy będzie neutralne z punktu widzenia opłaty pobieranej od składki oraz opłaty za zarządzanie.

Zezwolenie na przejęcie zarządzania jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na zmianę statutu OFE WARTA w zakresie informacji dotyczących towarzystwa zarządzającego funduszem.

Dotychczasowi członkowie OFE WARTA, którzy w związku ze zmianami ustawowymi zdecydują się na złożenie w ZUS – w okresie tzw. „okna transferowego” od dnia 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. – oświadczenia o dalszym przekazywaniu składek do OFE WARTA, mogą to zrobić, nie wpisując w oświadczeniu nazwy funduszu (tzn. nie deklarując w oświadczeniu chęci zmiany funduszu). W tym przypadku w dniu 19 września 2014 r. staną się członkami Allianz Polska OFE.

Z kolei członkowie innych OFE, którzy w okresie „okna transferowego” zadeklarują w oświadczeniu złożonym do ZUS chęć zmiany funduszu emerytalnego na OFE WARTA, zostaną poinformowani listownie przez PTE Allianz Polska SA o możliwości podpisania umowy członkowskiej z Allianz Polska OFE. Umowy te zostaną zawarte po dniu 19 września 2014 r., czyli po dniu przeniesienia aktywów OFE WARTA do Allianz Polska OFE. 

3. KNF jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie zasad:

• polityki dywidendowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 r.

Warunkiem koniecznym i rekomendowanym przez KNF jest, aby powszechne towarzystwo emerytalne, które będzie podejmować decyzję o wypłacie dywidendy w 2014 r., spełniało równocześnie wszystkie niżej wymienione kryteria:

kryterium I  towarzystwo otrzymało ocenę końcową BION za 2012 r. lepszą niż 2,5;

kryterium II w 2013 r. towarzystwo nie wykazało niespełnienia ustawowych wymogów kapitałowych;

kryterium III według stanu na dzień 31 marca 2014 r. wartość kapitałów własnych towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;

kryterium IV według stanu na dzień 31 marca 2014 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa1, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;

kryterium V  towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION za 2012 r. w obszarze „adekwatność kapitałowa” lepszą niż 2,5.

Rekomenduje się także, aby ewentualna wypłata dywidendy pozwalała na zachowanie przez towarzystwo wartości kapitału własnego i odpowiednio wartości aktywów płynnych, powiększonych o wartość środków Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, na poziomie nie niższym niż określonym w kryterium III i w kryterium IV, a także uwzględniała dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie jednego roku od daty zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy sprawozdania finansowego towarzystwa za 2013 rok. Towarzystwo, które zarządza dobrowolnym funduszem emerytalnym powinno także uwzględnić ryzyko związane z tą częścią swojej działalności i jej możliwym wpływem na wynik finansowy.

Szczegółowe informacje znajdą się w piśmie kierowanym do wszystkich PTE.

4. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 8 kwietnia 2014 r.
• 29 kwietnia 2014 r.
• 13 maja 2014 r.
• 27 maja 2014 r.
• 10 czerwca 2014 r.
• 24 czerwca 2014 r.
• 8 lipca 2014 r. 

_______________________________
1Za aktywa płynne mogą być uznane: papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa lub NBP, należności od OFE: tytułem opłaty od składki i opłaty za zarządzanie, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe.

Do pobrania

Komunikat z 210. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 marca 2014 r.

plik .pdf, 114kB
Pobierz