Komunikat z 203. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 stycznia 2014 r.

data aktualizacji

1. W dwieście trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów 1,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3.

2. Komisja zapoznała się z przygotowaną przez UKNF informacją na temat czynników ryzyka związanych z wykonywaniem działalności inwestycyjnej (spekulacyjnej) oraz maklerskiej przez banki i rekomendacjami dotyczącymi rozwiązań o charakterze systemowym wynikającymi z potrzeby ochrony depozytów złożonych w bankach oraz doświadczeń międzynarodowych.

Informacja UKNF identyfikuje główne czynniki ryzyka związane z działalnością inwestycyjną banków oraz nawiązując do raportów międzynarodowych i przyjmowanych zmian regulacyjnych przez takie kraje jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania i USA, proponuje obowiązkowe wyodrębnienie z banku działalności inwestycyjnej (spekulacyjnej) na rachunek własny po przekroczeniu określonego progu jej istotności. Z zastrzeżeniem związanych z tym warunków możliwe byłoby poparcie przez KNF postulatu sektora bankowego dotyczącego objęcia całej działalności inwestycyjnej (również w zakresie obrotu zorganizowanego) jednolitą licencją bankową. Uwzględniając obecną ograniczoną skalę działalności inwestycyjnej banków w Polsce, realizacja przedłożonych rekomendacji nie skutkowałaby potrzebą ograniczenia ani wydzielenia tej działalności przez banki. Przyjęcie rekomendowanych zmian tworzyłoby warunki do dalszego efektywnego i bezpiecznego rozwoju sektora bankowego oraz do dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, a w szczególności do pobudzenia publicznego obrotu skarbowymi papierami wartościowymi.

Komisja akceptując przedłożone rekomendacje zdecydowała o ich przesłaniu Ministrowi Finansów, do dalszej dyskusji na forum Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Ponadto Komisja zaakceptowała przeprowadzenie dodatkowej analizy wpływu proponowanych zmian na sektor bankowy w Polsce w oparciu o wyniki banków na koniec 2013 r.

3. Komisja zapoznała się z założeniami do wytycznych dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji dotyczących dobrych praktyk w zakresie reasekuracji biernej i retrocesji. 

Wytyczne będą stanowić ramy dla poprawnej identyfikacji, pomiaru, zarządzania i monitorowania ryzyk związanych z reasekuracją. Będą one zbiorem zalecanych działań w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli, które pośrednio i bezpośrednio powinny zapewniać wdrożenie dobrych praktyk w ramach wszystkich procesów związanych z reasekuracją.

 Projekt wytycznych zostanie skonsultowany z podmiotami rynku ubezpieczeniowego. Stosowanie przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji wytycznych będzie przedmiotem okresowej weryfikacji w ramach procesu BION (badania i oceny nadzorczej) oraz w toku przeprowadzanych inspekcji.

4. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Waldemara Wojtkowiaka na Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes SA.

5. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na zmianę banku depozytariusza z Deutsche Bank Polska SA na Deutsche Bank PBC SA z dniem połączenia obu banków:

• Superfund Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu Portfelowemu.

6. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• praktyk inspekcyjnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich,
• wyników badania i oceny nadzorczej (BION) w sektorze bankowym,
• bieżących zadań i harmonogramu projektu Wypłacalność II,
• wyników badania ilościowego QIS2013 w sektorze ubezpieczeń,
• działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 30 września 2010 r. – 30 września 2013 r.,
• rynku otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w III kwartale br.,

7. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 21 stycznia 2014 r.
• 4 lutego 2014 r.
• 18 lutego 2014 r.
• 4 marca 2014 r.
• 18 marca 2014 r.
• 1 kwietnia 2014 r. 

_______________________________
1Pan L.Kotecki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 4 i 5 komunikatu.
2Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2 – 5, 6c – f komunikatu.
3Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 6e – f komunikatu.