Komunikat ze 165. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2012 r.

data aktualizacji

9 października 2012 r.
 
 

1. W sto sześćdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:

• Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Jednocześnie KNF udzieliła zezwolenia na utworzenie Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Piotra Kalki na Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Rejent – Life”,
• Pana Artura Tomaszewskiego na Prezesa Zarządu Banku DnB Nord Polska SA.

4. KNF zapoznała się z przedstawioną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA informacją dotyczącą wprowadzania nowego systemu transakcyjnego Universal Trading Platform (UTP).

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na Internet Group SA karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązków informacyjnych emitentów polegające na nieprzekazaniu do publicznej wiadomości, KNF i spółce prowadzącej rynek regulowany:

• raportów bieżących o zakończeniu subskrypcji łącznie 2.170.891 akcji serii Ł, łącznie 1.324.249 akcji serii Ł i łącznie 390.000 akcji serii Ł,
• raportu bieżącego o rejestracji 390.000 akcji serii Ł złożonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
• informacji poufnej o złożeniu przez Warsaw Equity Holding sp. z o.o. oświadczenia o prowadzonych negocjacjach, w terminie wskazanym KNF,
• informacji poufnej o nazwie i siedzibie inwestora z Europy Zachodniej, w terminie wskazanym KNF,
• informacji poufnej o kontynuacji negocjacji prowadzonych z Ballroom International GmbH z Niemiec, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od wygaśnięcia w dniu 31 lipca 2010 r. listu intencyjnego zawartego z tym podmiotem.

6. KNF jednogłośnie nałożyła na dwie osoby fizyczne wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi kary pieniężne w wysokości 90 tysięcy złotych oraz 20 tysięcy złotych za naruszenie okresu zamkniętego określonego w art. 159 ustawy o obrocie instrumentami finansowym, polegające na zawarciu transakcji nabycia akcji spółki Optopol Technology SA przed podaniem do publicznej wiadomości informacji poufnej o negocjacjach kapitałowych spółki i jej dotychczasowych głównych akcjonariuszy z Canon Inc. z Japonii.

7. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• sytuacji banków komercyjnych i spółdzielczych w I półroczu 2012 r.,
• oddziaływania sektora budowlanego i deweloperskiego na polski rynek finansowy,
• kierunków podziału zysku banków za 2011 r.,
• notyfikacji i działalności zagranicznych firm inwestycyjnych w Polsce.

8. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 19 października 2012 r.
• 6 listopada 2012 r.
• 20 listopada 2012 r.
• 4 grudnia 2012 r.
• 20 grudnia 2012 r.
• 8 stycznia 2013 r.

 ________________________________

1 Pan W. Koziński nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 7 a i c–d komunikatu.
2 Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 3a, 5, 6 i 7 komunikatu.