Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 158. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2012 r.

Data aktualizacji:

 3 lipca 2012 r. 

1. W sto pięćdziesiątym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową z Francji:

• RCI Banque.

    KNF jednogłośnie podjęła przy tym decyzję w sprawie wskazania warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. Warunki nie odnoszą się do działalności depozytowej, bo ten rodzaj działalności nie został notyfikowany przez instytucję kredytową. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania RCI Banque do:

• informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia interesów klientów oddziału, m.in. o: 
- sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez władze nadzorcze z Francji, 
- danych teleadresowych umożliwiających klientom bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem, 
- miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową, 
- możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności RCI Banque i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega RCI Banque,
• zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd co do ww. informacji,
• powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego,
• zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe,
• stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego lub zapobieżenia naruszeniom prawa.

3. Komisja wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Reginy Bernackiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie (decyzja jednogłośna),
• Pani Jolanty Kudłacik na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce (decyzja jednogłośna),
• Pana Grzegorza Witkowskiego na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie – wyniki głosowania: 5 głosów za (Pan A.Jakubiak, Pan W.Kwaśniak, Pan L.Gajek, Pan W.Koziński, Pan J.Pruski), 1 wstrzymujący się (Pan J.Męcina).

4. KNF jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

• Pana Grzegorza Kuny na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie ze względu na brak wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego do kierowania bankiem.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na Sfinks Polska SA karę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych za niewykonanie w terminie obowiązków informacyjnych emitentów polegające na:

• nieprzekazaniu niezwłocznie do publicznej wiadomości, KNF i spółce prowadzącej rynek regulowany, informacji o przekroczeniu przez osobę fizyczną w marcu 2009 r. 25% liczby głosów w spółce w związku z pośrednim nabyciem akcji.

6. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
• Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Nestle Polska.

7. Komisja zapoznała się z informacją o:

• sytuacji banków spółdzielczych w 2011 r.,
• podmiotach wykonujących czynności bankowe bez zezwolenia,
• działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 31 marca 2009 r. – 30 marca 2012 r.,
• działalności otwartych funduszy emerytalnych w I kwartale 2012 r.

8. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 17 lipca 2012 r.
• 7 sierpnia 2012 r.
• 28 sierpnia 2012 r.
• 11 września 2012 r.
• 25 września 2012 r.
• 9 października 2012 r.
 _________________________________
1 Pan W.Koziński nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 7a, 7c – d komunikatu.
2 Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 7 a – d komunikatu.

Do pobrania

Komunikat ze 158. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2012 r.

plik .pdf, 192,5kB
Pobierz