Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 157. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 czerwca 2012 r.

Data aktualizacji:

1. W sto pięćdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Komisja zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową z Danii:

• Saxo Bank A/S.

KNF jednogłośnie podjęła przy tym decyzję w sprawie wskazania warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. Warunki nie odnoszą się do działalności depozytowej, bo ten rodzaj działalności nie został notyfikowany przez instytucję kredytową. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania Saxo Bank A/S do:

• informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia interesów klientów oddziału, m.in. o:
- sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez władze nadzorcze z Danii,
- danych teleadresowych umożliwiających klientom bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem,
- miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową,
- możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności Saxo Bank A/S i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega Saxo Bank A/S,
• zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd co do ww. informacji,
• powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego,
• zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe,
• stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego lub zapobieżenia naruszeniom prawa.

3. KNF jednogłośnie uznała, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. (podmiot przejmujący) i AEGON Asigurari de Viata SA z Rumunii (podmiot przejmowany).

4. KNF przyjęła skierowaną do banków uchwałę zmieniającą uchwałę KNF nr 76/2010 w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.

Uchwała zawiera następujące zmiany:

• zmiany mające na celu aktualizację i uporządkowanie przepisów dotyczących zawartości wniosków o wyrażenie zgody na stosowanie metody wewnętrznych ratingów (IRB), metody wartości zagrożonej (VaR) i zaawansowanej metody pomiaru ryzyka operacyjnego (AMA),
• zmiany mające na celu zapewnienie spójnego podejścia w zakresie obowiązku utrzymania przez bank zgodności z wymogami dotyczącymi stosowanej metody IRB, metody VaR, metody mieszanej, metody AMA oraz zasad postępowania w przypadku, gdy bank przestanie spełniać warunki stosowania tych metod,
• zmiany w zakresie stosowania współczynników delta obliczanych na podstawie własnych modeli wyceny opcji, mające na celu w szczególności uporządkowanie przepisów dotyczących zawartości wniosków składanych w tej sprawie do KNF,
• zmiany dotyczące określenia trybu postępowania w przypadkach wprowadzenia zmian odpowiednio do stosowanej metody IRB, metody AMA oraz metody VaR.

Zmiany były konsultowane z Narodowym Bankiem Polskim, Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych.

Uchwała KNF wejdzie w życie w dniu 30 czerwca 2012 r.

Wyniki głosowania: 5 głosów za (Pan A.Jakubiak, Pan W.Kwaśniak, Pan L.Gajek, Pan L.Kotecki, Pan W.Koziński) i 1 głos wstrzymujący się (Pan J.Pruski).

5. Komisja jednogłośnie przyjęła skierowaną do banków uchwałę zmieniającą uchwałę KNF nr 208/2011 w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań.

Uchwała zawiera m.in. zmiany związane z koniecznością przeprowadzenia działań przygotowujących polski sektor bankowy do planowanych zmian regulacyjnych wynikających z wdrożenia nowych regulacji unijnych CRR/CRD IV:

• skreślenie wyłączenia, o którym mowa w § 6 pkt 18 uchwały (zaangażowania wobec podmiotów tworzących z bankiem holding) wobec zaangażowań powstałych po 29 czerwca 2012 r., przy czym istniejące zaangażowania będą objęte wyłączeniem do 31 grudnia 2012 r.
• przywrócenie ograniczenia wyłączenia, o którym mowa w § 6 pkt 9 i 12 uchwały do 75% wartości funduszy własnych (zaangażowania zabezpieczone certyfikatami depozytowymi i środkami zdeponowanymi w podmiocie dominującym lub zależnym).

Ponadto, uchwała przywraca ograniczenie do 80 % wartości zaangażowania w zakresie wyłączenia, o którym mowa § 6 pkt 5 uchwały (zaangażowania wobec jednostek samorządu terytorialnego) – zmiana dotyczy wyłącznie zaangażowań powstałych po 29 czerwca 2012 r.

Zmiany były konsultowane z Narodowym Bankiem Polskim, Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych.

Uchwała KNF wejdzie w życie w dniu 30 czerwca 2012 r.

6. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez KBC Asset Management NV z Belgii akcji KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

7. Komisja jednogłośnie nałożyła na Simple SA karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych za niewykonanie w terminie obowiązków informacyjnych emitentów polegające na:

• nieprzekazaniu informacji poufnej o podjęciu przez zarząd spółki w dniu 26 maja 2010 r. decyzji o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty akcjonariuszom dywidendy z zysku za 2009 r.,
• nieprzekazaniu informacji zawartych w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki, co najmniej 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 r.,
• nieprzekazaniu treści projektów uchwał, które miały być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia spółki, co najmniej 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 r.

8. KNF jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za uchybienie ustawowemu terminowi na zawiadomienie KNF o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zakładu za 2011 r. Naruszenie tego rodzaju zostało stwierdzone w działalności towarzystwa po raz drugi.

9. KNF jednogłośnie obniżyła do 50 tysięcy złotych karę pieniężną nałożoną w dniu 4 października 2011 r. na osobę fizyczną za:

• nieogłoszenie wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji spółki Sfinks Polska SA w liczbie powodującej osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów w spółce albo niezbycia akcji spółki w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33 % ogólnej liczby głosów w spółce, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33 % ogólnej liczby głosów oraz
• niezawiadomienie w terminie Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki o zmianie dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce, polegającgo na przekroczeniu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w spółce w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H w dniu 1 kwietnia 2010 r.

10. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego WARTA SA.

11. KNF zapoznała się z informacją o:

• sytuacji banków w 2011 r.,
• wynikach inspekcji w bankach i inspekcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w podmiotach nadzorowanych przez KNF, przeprowadzonych w 2011 r.
 
12. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 3 lipca 2012 r.
• 17 lipca 2012 r.
• 7 sierpnia 2012 r.
• 28 sierpnia 2012 r.
• 11 września 2012 r.
• 25 września 2012 r.
• 9 października 2012 r.

 _________________________________

1 Pan W. Koziński nie brał udziału w omawianiu sprawy opisanej w pkt 11a

Do pobrania

Komunikat ze 157. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 czerwca 2012 r.

plik .pdf, 205,3kB
Pobierz