Komunikat ze 155. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 maja 2012 r.

data aktualizacji

22 maja 2012 r.

1. W sto pięćdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów.

2. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego:

• bezpośredniego nabycia przez Talanx International AG z Niemiec akcji Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu,
• pośredniego nabycia przez HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG z Niemiec akcji Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu,
• bezpośredniego nabycia przez Meiji Yasuda Life Insurance Company z Japonii akcji Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA w liczbie powodującej przekroczenie 20% głosów na walnym zgromadzeniu.

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG z Niemiec akcji Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

Oceniając wnioski, KNF wzięła w szczegól ności pod uwagę złożone przez inwestorów zobowiązania w zakresie m.in. ewentualnego wsparcia finansowego, polityki dywidendowej, zapewnienia wysokiej jakości ładu korporacyjnego, aktywnego uczestnictwa w procesie przygotowania do spełnienia wymogów określonych w dyrektywie Solvency II, nie przeniesienia siedziby poza granice Polski i nie działania jako oddział spółki mającej siedzibę poza granicami Polski w przeciągu 3 lat od zatwierdzenia nabycia akcji Warty oraz, przy założeniu, że akcje Talanx AG zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie w 2012 r., wprowadzenia do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji Talanx AG w terminie 2 lat od zatwierdzenia nabycia akcji Warty i Europy.

3. Komisja jednogłośnie nałożyła na Komputronik SA karę pieniężną w wysokości 70 tysięcy złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej, tj. nie przekazanie niezwłocznie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości:

• informacji poufnej o podpisaniu w dniu 14 czerwca 2010 r. listu intencyjnego z p. Haliną Paszyńską i spółką Karen SA (aktualnie Clean&Carbon Energy SA),
• informacji bieżącej o podpisaniu w dniu 24 lipca 2010 r. umowy znaczącej, tj. umowy inwestycyjnej z p. Haliną Paszyńską oraz spółkami Karen SA, Contanisimo Ltd i Texas Ranch Company sp. z o. o.

4. KNF jednogłośnie nałożyła na Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych za naruszenie ustawowych obowiązków informacyjnych wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) polegające na nie przekazaniu i nieterminowym przekazaniu informacji, o których mowa w art. 102 ust. 2, 3 i 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

5. Komisja jednogłośnie skreśliła maklera papierów wartościowych z listy za naruszenie przepisów prawa oraz regulaminów i innych przepisów wewnętrznych polegające na:

• ujawnieniu informacji poufnej, stanowiącej jednocześnie tajemnicę zawodową o planowanej realizacji  dyspozycji  jednego z klientów instytucjonalnych o dużej wartości,
• złożeniu zleceń giełdowych bez dyspozycji klienta.

6. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

7. Komisja zapoznała się z informacjami o:

• ocenie stosowanej przez banki polityki i jakości ujawnień w obszarze III filara Nowej Umowy Kapitałowej,
• wykonaniu planu kontroli dla podmiotów sektora ubezpieczeniowego i emerytalnego w 2011 r.

8. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 4 czerwca 2012 r.
• 19 czerwca 2012 r.
• 3 lipca 2012 r.
• 17 lipca 2012 r.
• 7 sierpnia 2012 r.
• 28 sierpnia 2012 r.
• 11 września 2012 r.
• 25 września 2012 r.
• 9 października 2012 r.