Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami DSS do 15 czerwca 2012 r.

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że powodem skierowania do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki Dolnośląskie Surowce Skalne SA w upadłości likwidacyjnej (DSS), do dnia 15 czerwca br. włącznie, jest nieprzekazanie przez DSS do publicznej wiadomości raportu okresowego za I kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport kwartalny przekazuje się w dniu określonym przez spółkę w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103 rozporządzenia 1 , nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału. Tymczasem DSS w raporcie bieżącym nr 42/2012 z dnia 14 maja br. poinformował, że raport okresowy za I kwartał br. ma zostać przekazany do dnia 15 czerwca br.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

W przypadku przekazania przez DSS raportu okresowego za I kwartał br. przed dniem 15 czerwca br., obroty akcjami zostaną wznowione na sesji giełdowej w następnym dniu po publikacji raportu. 

_____________________________________

1Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.