Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Simple

data aktualizacji

19 kwietnia 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

 Simple SA z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, praw poboru akcji serii J, praw do akcji serii J, akcji serii J (oferującym jest Dom Maklerski IDM SA).