Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego NFI Midas

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw do akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D (oferującym jest Trigon Dom Maklerski).