Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Euroimplantu

data aktualizacji

24 maja 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Euroimplant SA z siedzibą w Rybie w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E (oferującym jest Dom Maklerski WDM SA).