Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

data aktualizacji

28 czerwca 2012 r.


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez:

• BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii B (oferującym jest Biuro Maklerskie Banku BPH SA).