Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Banku Ochrony Środowiska

data aktualizacji

10 kwietnia 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz praw do akcji serii P (oferującymi są ING Securities SA oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).