Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Alior Banku

data aktualizacji

16 listopada 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Alior Bank SA w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii A i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest IPOPEMA Securities).