Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wyroku WSA dotyczącego TUW SKOK

Data aktualizacji:

24 lutego 2012 r.

Wyrokiem z dnia 24 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych (TUW SKOK) na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 31 lipca 2009 r. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zmianę rzeczowego zakresu działalności tego zakładu ubezpieczeń (sygn. VI Sa/Wa 2277/11).

WSA uznał, że argumenty, na które powołała się KNF odmawiając wydania zezwolenia, dotyczące niezgodnego z przepisami prawa składu zarządu TUW SKOK oraz nieprawidłowości związanych z oceną ryzyka w związku z oferowaniem jednego z produktów ubezpieczeniowych TUW SKOK, są zasadne.

Wyrok WSA wydany został po uprzednim rozpatrzeniu przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) skargi kasacyjnej KNF wniesionej od pierwotnego wyroku WSA, na mocy którego decyzja KNF została uchylona. NSA podzielił argumenty KNF zawarte w skardze kasacyjnej i uchylił pierwotny wyrok WSA, obligując ten sąd do ponownego rozpatrzenia sprawy.

Zgodnie z przepisami prawa zmiana rzeczowego zakresu działalności zakładu ubezpieczeń wymaga zezwolenia KNF, która wydaje w tym zakresie decyzję administracyjną. W przypadkach określonych w przepisach prawa KNF odmawia takiego zezwolenia, w szczególności w przypadku, gdy założyciele zakładu ubezpieczeń nie dają rękojmi prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należycie zabezpieczający interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wyroku WSA dotyczącego TUW SKOK

plik .pdf, 140,7kB
Pobierz