Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wyroku NSA dotyczącego Banku Oszczędnościowo – Kredytowego

Data aktualizacji:

W dniu 17 maja 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok (II GSK 566/11), na mocy którego oddalił skargę kasacyjną Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z dnia 10 listopada 2010 r. (VI S.A./Wa 655/10), oddalającego skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 26 listopada 2009 r. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na utworzenie banku pod nazwą Bank Oszczędnościowo-Kredytowy.

NSA uznał skargę kasacyjną powyższych podmiotów za nieuzasadnioną. NSA w ustnych motywach uzasadnienia wskazał, iż zarówno KNF jak i WSA w Warszawie prawidłowo ustalili, iż w sprawie nie zostały spełnione przesłanki na wydanie zezwolenia na utworzenie banku. W rozważanym przypadku nie było bowiem prawnych możliwości sfinansowania przez jednego z założycieli (Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową) swojego udziału w kapitale założycielskim tworzonego banku, jak również założyciele banku nie dawali wymaganej rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem.

Przedmiotem szczegółowych rozważań NSA były przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych, z których – w opinii składu orzekającego NSA – nie można w żaden sposób wywodzić dopuszczalności finansowania kapitału założycielskiego tworzonego banku z funduszu stabilizacyjnego Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej. Nie taki jest bowiem normatywnie określony cel i funkcja funduszu stabilizacyjnego, działanie zaś przeciwnie stanowi bezpośrednie naruszenie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych.

Wyrok NSA kończy spór prowadzony na drodze sądowej przez założycieli banku, co do oceny legalność decyzji administracyjnej KNF.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wyroku NSA dotyczącego Banku Oszczędnościowo – Kredytowego

plik .pdf, 142,5kB
Pobierz