Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w „POLENERGIA”

data aktualizacji

24 kwietnia 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 24 kwietnia 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

„POLENERGIA” Spółka Akcyjna

Zarządzającym jest:
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- KBC Subfundusz Papierów Dłużnych,
- KBC Subfundusz Pieniężny,
- KBC Subfundusz Stabilny,
- KBC Subfundusz Aktywny,
- KBC Subfundusz Akcyjny,
- KBC Subfundusz Globalny Stabilny,
- KBC Subfundusz Zmiennej Alokacji,
- KBC Subfundusz Globalny Akcyjny.