Komunikat w sprawie oddalenia powództwa Amber Gold Sp. z o.o. przeciwko Komisji Nadzoru Finansowego - Skarbowi Państwa

data aktualizacji

20 listopada 2012 r.

      W dniu 20 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał dwa wyroki (sygn. akt I C 644/12 oraz I C 648/12), na podstawie których oddalił w całości powództwa Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości przeciwko Komisji Nadzoru Finansowego - Skarbowi Państwa o naruszenie dóbr osobistych poprzez umieszczenie powoda na liście ostrzeżeń publicznych oraz przekazanie działającym na terenie Polski bankom pisma, w którym wskazano na ryzyko reputacyjna współpracy banków m.in. z Amber Gold Sp. z o.o. Powód wnosił o opublikowanie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) przeprosin, orzeczenie zakazu publikacji przez KNF ostrzeżeń publicznych odnośnie Amber Gold Sp. z o.o. oraz zobowiązanie KNF do usunięcia ich z archiwum strony, a także wpłaty przez Komisję 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia na cel społeczny. W zakresie wzmiankowanego listu skierowanego do banków wnoszono o zobowiązanie KNF do przekazania wszystkim działającym na terenie Polski bankom sprostowań twierdzeń zawartych we wzmiankowanej korespondencji.

 
     Sąd Okręgowy w Warszawie (SO w Warszawie) nie podzielił opinii powoda prezentowanych w obu pozwach, uznając, że nie doszło do naruszenia dóbr osobistych. W ustnych motywach obu wyroków wskazano m.in. że KNF prowadząc listę ostrzeżeń publicznych wypełnia cele nałożone przez przepisy prawa, w tym zwłaszcza realizuje misję edukacyjną i informacyjną. Lista ostrzeżeń publicznych prowadzona przez KNF nie może być traktowana jako źródło zakazu prowadzenia działalności dla Spółki. Jest bowiem formą opublikowania zgodnych ze stanem faktycznym informacji. To skutkuje, iż umieszczenie Amber Gold Sp. z o.o. na liście ostrzeżeń publicznych nie można traktować jako naruszenia dóbr osobistych powoda. Podkreślono także, iż działanie KNF ukierunkowane było na dbałość o interes społeczny, co tym bardziej wyłącza możliwość prezentowania opinii o bezprawności naruszenia dóbr osobistych. Na gruncie zarzutów dotyczących korespondencji KNF z bankami w zakresie ich współpracy z Amber Gold Sp. z o.o., SO w Warszawie nie dopatrzył się również naruszenia dóbr osobistych. SO w Warszawie w ustnych motywach wskazał, iż informacje zawarte w rzeczonym piśmie zawierają dane prawdziwe i w żadnym wypadku nie rodzą po stronie banków obowiązku wypowiedzenia Amber Gold Sp. z o.o. umowy o prowadzenie rachunku bankowego. Skierowanie pisma było nadto – jak uznał SO w Warszawie – przejawem dbałości KNF o bezpieczeństwo sektora bankowego i jego stabilność. To, iż doszło do rozwiązania wskazanych umów było następstwem działań powoda.

    SO w Warszawie zasądził ponadto od Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości koszty postępowania sądowego w obu sprawach.