Komunikat w sprawie biur usług płatniczych

data aktualizacji

14 maja 2012 r.

Biura usług płatniczych to podmioty wykonujące usługi przekazu pieniężnego na terytorium Polski, dla których średnia wartość transakcji płatniczych z poprzednich dwunastu miesięcy nie przekracza 500 tysięcy euro miesięcznie.

Działalność w charakterze biur usług płatniczych może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru usług płatniczych. Jednocześnie biura usług płatniczych mogą prowadzić inną niż świadczenie usług płatniczych działalność gospodarczą. Biura usług płatniczych są zobowiązane do ochrony środków pieniężnych otrzymanych w celu wykonania transakcji płatniczych, poprzez zawarcie z bankiem lub zakładem ubezpieczeń umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia. Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów, minimalna suma gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz minimalna suma gwarancyjna przy umowie ubezpieczenia na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, wynoszą 0,6% kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy gwarancji lub ubezpieczenia, nie mniej jednak niż równowartość w złotych 1200 euro.

Biur usług płatniczych nie należy mylić z instytucjami płatniczymi, które są obowiązanie uzyskać zezwolenie KNF.

W odróżnieniu od instytucji płatniczych, biura usług płatniczych nie podlegają m.in.:

• wymogom kapitałowym,
• ograniczeniom  w łączeniu środków pieniężnych przyjętych w celu wykonania transakcji płatniczych ze środkami pieniężnymi posiadanymi z innego tytułu,
• ograniczeniom w działalności inwestycyjnej,
• obowiązkowi badania rocznych sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów,
• obowiązkowi przedstawiania KNF programu działalności na 3 kolejne lata.

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, sprawozdawczość okresowa biur usług płatniczych przekazywana do KNF ogranicza się do:

• zgłaszania przekroczenia poziomu 500 tysięcy euro kwoty transakcji płatniczych w danym miesiącu oraz średniej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych za każdy okres ostatnich 3 miesięcy i ostatnich 12 miesięcy,
• corocznego i cokwartalnego informowania o wartości i liczbie wykonanych transakcji płatniczych.