Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 144. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2011 r.

Data aktualizacji:
20 grudnia 2011 r.
 
 

1. W sto czterdziestym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów.

2. KNF jednogłośnie przyjęła skierowaną do banków uchwałę nr 324/2011 zmieniającą uchwałę KNF nr 76/2010 w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz uchwałę KNF nr 386/2008 w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności.

Zmiany stanowią implementację unijnej dyrektywy CRD III, a w pozostałym zakresie w szczególności dostosowują przepisy uchwały do brzmienia CRD oraz są związane z nowelizacją Prawa bankowego w zakresie zniesienia limitu dużych zaangażowań.

Uchwała KNF wejdzie w życie w dniu 31 grudnia 2011 r.

3. Komisja jednogłośnie przyjęła skierowaną do banków uchwałę nr 325/2011 w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych.

Zmiany stanowią implementację unijnej dyrektywy CRD III.

Uchwała KNF wejdzie w życie w dniu 31 grudnia 2011 r.

Traci moc uchwała KNF nr 381/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. i uchwała KNF nr 367/2010 z dnia 12 października 2010 r.

4. KNF jednogłośnie przyjęła skierowaną do banków uchwałę nr 326/2011 zmieniającą uchwałę KNF nr 385/2008 w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu.

Zmiany stanowią implementację unijnej dyrektywy CRD III.

Uchwała KNF wejdzie w życie w dniu 31 grudnia 2011 r.

5. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na utworzenie przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska SA:

• Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

Przedmiotem działalności funduszu będzie prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Zezwolenie na utworzenie funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem jego statutu. Funkcję banku depozytariusza będzie pełnił Deutsche Bank Polska SA. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

6. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na utworzenie przez Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA:

• MetLife Amplico Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

Przedmiotem działalności funduszu będzie prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Zezwolenie na utworzenie funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem jego statutu. Funkcję banku depozytariusza będzie pełnił Bank Handlowy w Warszawie SA. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

7. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Andrzeja Burligi na Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK SA,
• Pana Patrice Cheroutre na Prezesa Zarządu Euro Bank SA,
• Pani Ewy Małyszko na Członka Zarządu PKO BP BANKOWYPowszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Pani Beaty Mróz na Członka Zarządu Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA,
• Pana Jana Myszkowskiego na Prezesa Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA i SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

8. KNF jednogłośnie nałożyła na Thabino Holdings Limited z Cypru – akcjonariusza spółki publicznej Polrest SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za:

• niepowiadomienie w ustawowym terminie KNF o przekroczeniu progu 25% liczby głosów Polrest SA w czerwcu 2010 r.,
• niewskazanie w zawiadomieniu o przekroczeniu progu 25% liczby głosów Polrest SA skierowanym do KNF informacji dotyczących zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału,
• niepowiadomienie w ustawowym terminie KNF o zmianie zamiaru dalszego zwiększania stanu posiadania akcji Polrest SA, która nastąpiła w związku z niemożliwością zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji Polrest SA,
• nieprzeprowadzenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Polrest SA w liczbie nie mniejszej niż 10% liczby głosów, w związku z nabyciem w czerwcu 2010 r. akcji stanowiących więcej niż 10% liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni.

9. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec pośredniego objęcia przez MCI Management SA akcji MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

10. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego objęcia przez MCI Partners SA akcji MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

11. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Allianz Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
• Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA.

12. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 28 grudnia 2011 r.
• 10 stycznia 2012 r.
• 24 stycznia 2012 r.
• 7 lutego 2012 r.
• 21 lutego 2012 r.
• 6 marca 2012 r.
• 20 marca 2012 r.
• 3 kwietnia 2012 r. 

 
Do pobrania

Komunikat ze 144. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2011 r.

plik .pdf, 155,5kB
Pobierz