Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 138. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2011 r.

Data aktualizacji:

4 października 2011 r.

1. W sto trzydziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie przyjęła uchwały skierowane do banków:

• uchwałę nr 258/2011 zastępującą uchwałę KNF nr 383/2008 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku,
• uchwałę nr 259/2011 zmieniającą uchwałę KNF nr 385/2008 w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu.

Zmiany stanowią implementację unijnych dyrektyw CRD II i CRD III.

3. Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę nr 257/2011 w sprawie standardów wyłaniania kandydatów na kuratora banku lub członków zarządu komisarycznego banku.

Uchwała wprowadza jednolity, przejrzysty i oparty na merytorycznie określonych standardach sposób wyłaniania kandydatów na kuratora banku lub członków zarządu komisarycznego banku. Wcześniejsza weryfikacja kandydatów pod względem rzetelności i fachowości pozwoli na określenie listy osób gotowych w razie konieczności do niezwłocznego podjęcia obowiązków, nie wykluczając jednocześnie powołania na ww. stanowisko w razie potrzeby osoby spoza listy.

4. KNF jednogłośnie nałożyła na DGA SA karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na:

• sporządzeniu raportu bieżącego nr 17/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sposób nierzetelny i niekompletny z uwagi na fakt, że nie wskazano w nim, iż umowa inwestycyjna z dnia 18 marca 2009 r. została zawarta z zastrzeżeniem warunków i terminu, a także nie uwzględniono wszystkich warunków finansowych tej umowy,
• sporządzeniu raportu bieżącego nr 1/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r. bez wskazania na upływ terminu w jakim miały ziścić się warunki określone w § 6 ust. 1 umowy inwestycyjnej z dnia 18 marca 2009 r., co powodowało, że raport ten był nierzetelny i niekompletny, a także zawierał informacje, które nie odzwierciedlały specyfiki opisanej w nim sytuacji oraz przekazanie raport nastąpiło z naruszeniem terminu określonego w przepisach prawa,
• sporządzeniu raportu bieżącego nr 27/2010 z dnia 14 października 2010 r. w sposób który mógł wprowadzać w błąd co do możliwości wprowadzenia do sprzedaży testera Braster oraz bez wskazania na upływ terminu w jakim miały ziścić się warunki określone w § 6 ust. 1 umowy inwestycyjnej, co powodowało, że raport był nierzetelny i niekompletny, a także nie dawał inwestorom możliwości oceny wpływu prezentowanych informacji na sytuację gospodarczą i finansową emitenta oraz nie odzwierciedlał specyfiki opisywanej sytuacji,
• niewskazaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2009 r., skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2009 r. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za  III kwartał 2009 r. zobowiązań warunkowych wynikających z zawarcia znaczącej umowy warunkowej z dnia 18 marca 2009 r. 

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną – akcjonariusza spółki publicznej Sfinks Polska SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za:

• nieogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w spółce lub niezbycie akcji spółki w liczbie powodującej osiągniecie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w spółce, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów w kwietniu 2010 r.,
• nieprzekazanie w ustawowym terminie zawiadomienia o przekroczeniu progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów w spółce w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki w związku z emisją akcji serii H w kwietniu 2010 r.

Ustalając wysokość kary, KNF wzięła pod uwagę, że akcjonariusz nie zamierzał ukrywać swojego zaangażowania w akcje spółki, osobiście i finansowo zaangażował się w proces uzdrawiania spółki, a objęcie przez akcjonariusza akcji serii H wynikało z rozliczeń akcjonariusza ze spółką z tytułu udzielonej przez akcjonariusza pożyczki.

6. KNF jednogłośnie nałożyła na Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za:

• niewypłacenie w ustawowym terminie piętnastu odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
• niewywiązanie się w jednej sprawie w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje.

7. KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez Nestle Polska SA 49 akcji:

• Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Nestle Polska SA.

8. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Krzysztofa Razika na Członka Zarządu Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA,
• Pana Michała Więckowskiego na Członka Zarządu Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA.

9. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
• PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego.

10. KNF zapoznała się z informacją o:

• nadaniu oceny BION w sektorze domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

11. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 18 października 2011 r.
• 8 listopada 2011 r.
• 22 listopada 2011 r.
• 6 grudnia 2011 r.
• 20 grudnia 2011 r.

Do pobrania

Komunikat ze 138. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2011 r.

plik .pdf, 186,5kB
Pobierz