Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 126. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 kwietnia 2011 r.

Data aktualizacji:

19 kwietnia 2011 r.


1. W sto dwudziestym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów.

2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Przemysława Dąbrowskiego na Członka Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA,
• Pana Andrzeja Ladko na Członka Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
• Pana Pawła Pałuby na Członka Zarządu Mercedes–Benz Bank Polska SA,
• Pana Philippe Van Hellemont na Członka Zarządu Fortis Bank Polska SA.

3. Komisja jednogłośnie nałożyła na Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych za czterokrotne niezawiadomienie KNF w ustawowym terminie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zakładu za 2006 r., 2007 r., 2009 r. i 2010 r.

Ustalając wysokość kary pieniężnej KNF wzięła pod uwagę niewielkie opóźnienia w zawiadomieniach oraz wysokość składki przypisanej brutto zakładu ubezpieczeń za rok 2010.

4.  KNF jednogłośnie obniżyła do 40 tysięcy złotych karę pieniężną nałożoną w dniu 23 marca 2010 r. na osobę fizyczną – byłego członka zarządu spółki publicznej  V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria SA (Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA) w związku z rażącym naruszeniem przez spółkę obowiązków informacyjnych poprzez przekazanie do publicznej wiadomości niepełnej informacji o nabyciu akcji Netii SA w dniu 11 marca 2009 r. oraz nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji o zbyciu tych akcji w dniu 12 marca 2009 r. (spółka została za to naruszenie ukarana przez KNF w dniu 16 listopada 2009 r.). Powodem obniżenia wysokości kary była sytuacja finansowa ukaranej osoby.  

5. Komisja, w odniesieniu do ekspozycji pozabilansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, które:

• wynikają z poręczeń lub gwarancji portfela kredytowego, których mowa w art. 128b ust. 2 pkt 1 Prawa bankowego, udzielanych w formie reporęczeń BGK za zobowiązania funduszy poręczeniowych z tytułu udzielonych przez te fundusze poręczeń kredytów bankowych,
• spełniają w banku udzielającym kredytu obejmowanego poręczeniem lub gwarancją wymagania określone w § 21 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały KNF nr 76/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, 

 jednogłośnie wyraziła zgodę na:

• wykorzystywanie przez BGK do dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania i analizy ryzyka wypłaty zobowiązania (monitoringu ekspozycji kredytowych) ocen ryzyka dokonywanych przez banki kredytujące, w związku z reporęczaniem przez BGK ekspozycji funduszu poręczeniowego,
• wyłączenie BGK z obowiązku przestrzegania norm, o których mowa w art. 71 ust. 1 i 2 Prawa bankowego oraz częściowe wyłączenie BGK z obowiązku przestrzegania zasad wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego określonych przez KNF w uchwale, o której mowa w art. 128 ust. 6 pkt 3 Prawa bankowego, w zakresie:
- weryfikacji spełniania przez ekspozycję warunku kwalifikacji do klasy ekspozycji detalicznych, 
- indywidualnego zaliczenia ekspozycji do klasy ekspozycji detalicznych,
- zaliczania ekspozycji do klasy ekspozycji przeterminowanych.

6. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych i doradztwo inwestycyjne przez:

• FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

7.  Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:

• Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego.

8. Komisja zapoznała się z informacjami nt.:

• wykonania planów finansowych banków na 2010 r. oraz ich planów finansowych na 2011 r., 
• działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz krajowych za granicą w latach 2007 – 2009,
• metodyki i zaawansowania procesu BION w sektorze bankowym, na rynku domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

9. Kolejne posiedzenia Komisja są zaplanowane na:

• 10 maja 2011 r.
• 23 maja 2011 r.
• 7 czerwca 2011 r.
• 21 czerwca 2011 r.
• 5 lipca 2011 r.
• 19 lipca 2011 r.
• 9 sierpnia 2011 r.
• 23 sierpnia 2011 r.
• 6 września 2011 r.
• 20 września 2011 r.

Do pobrania

Komunikat ze 126. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 kwietnia 2011 r.

plik .pdf, 152,3kB
Pobierz