Komunikat ze 125. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 kwietnia 2011 r.

data aktualizacji

5 kwietnia 2011 r.

1. W sto dwudziestym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej1.

2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Janiny Morys na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach,
• Pani Grażyny Niewińskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach,
• Pana Artura Stępnia na Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA.

3. Komisja jednogłośnie nałożyła na Finiman Limited z Cypru karę pieniężną w wysokości 180 tysięcy złotych za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o:

• przekroczeniu 5% i 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Atlas Estates Limited w czerwcu 2008 r. (informacja została przekazana dopiero w sierpniu 2009 r.),
• zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Atlas Estates Limited w grudniu 2008 r. (informacja została przekazana dopiero w sierpniu 2009 r.),
• przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Atlas Estates Limited w maju 2009 r. (informacja została przekazana dopiero w sierpniu 2009 r.),
• zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Atlas Estates Limited w maju 2010 r. (informacja nie została przekazana)

oraz za:

• zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Atlas Estates Limited w czerwcu 2008 r. o więcej niż 10% w okresie krótszym niż 60 dni bez ogłoszenia wezwania.


4. KNF jednogłośnie nałożyła na Panglobe Services Limited z Cypru karę pieniężną w wysokości 120 tysięcy złotych za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o:

• przekroczeniu 5% i 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Atlas Estates Limited w czerwcu 2008 r.,
• pośrednim przekroczeniu 20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Atlas Estates Limited w maju 2009 r.

Informacje o obu zdarzeniach zostały przekazane dopiero w sierpniu 2009 r.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na Lockerfield Limited z Cypru karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o:

• przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Atlas Estates Limited w grudniu 2008 r. (informacja została przekazana dopiero w sierpniu 2009 r.),
• zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Atlas Estates Limited w maju 2010 r. (informacja nie została w ogóle przekazana).

6. KNF jednogłośnie nałożyła na PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za jedenastokrotne zaciągnięcie przez fundusze inwestycyjnej otwarte zarządzane przez TFI pożyczki przekraczającej 10% wartości aktywów netto funduszu lub subfunduszu w okresie czerwiec 2009 r. – maj 2010 r. (naruszenie art. 108 ustawy o funduszach inwestycyjnych).

Ustalając wysokość kary pieniężnej, KNF wzięła pod uwagę, że okresy na jakie zaciągane były pożyczki były bardzo krótkie (1 –3 dni) oraz, że nie doszło do naruszenia interesu uczestników funduszy inwestycyjnych.

7. Komisja jednogłośnie odmówiła rejestracji jako agencji ratingowej:

 M. Bajda Agencja Ratingowa EuroRating spółka komandytowa.

Powodem odmowy była niezgodność części rozwiązań organizacyjnych wdrożonych przez spółkę z wymogami unijnego rozporządzenia nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, w szczególności:

• brak rady nadzorczej i zarządu,
• brak niezależnej komórki ds. przeglądu,
• brak niezależności analityków od innych linii biznesowych spółki,
• nieumiejętność identyfikowania konfliktów interesów, w szczególności w odniesieniu do działalności pobocznej prowadzonej przez spółkę,
• brak wykazania przez spółkę wdrożenia rozwiązań zastępczych zapewniających osiągnięcie celów regulacyjnych rozporządzenia w kontekście wniosku spółki o zwolnienie z części wymogów rozporządzenia.

8. KNF odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

• Pana Tadeusza Gurgula na Prezesa Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego

ze względu na brak doświadczenia zawodowego niezbędnego do kierowania bankiem.

Wyniki głosowania Komisji: 4 głosy za odmową (Pan Stanisław Kluza, Pan Lesław Gajek, Pan Dariusz Daniluk, Pan Jerzy Pruski), 1 głos wstrzymujący się (Pani Czesława Ostrowska).
  
9. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Capital Partners SA akcji AKJ Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, w liczbie która spowoduje przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

10. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez:

• Analizy Online Asset Management SA,
• Money Managers SA.

11. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych przez:

• Alior Bank SA.

12. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych przez:

• IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

13.  Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:

• AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

14. KNF zapoznała się z informacjami nt.:

• prac nad nowelizacją Rekomendacji J dotyczącej tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości,
• systemu nadzoru nad bankami spółdzielczymi.

15. Kolejne posiedzenia Komisja są zaplanowane na:

• 19 kwietnia 2011 r.
• 10 maja 2011 r.
• 24 maja 2011 r.
• 7 czerwca 2011 r.
• 21 czerwca 2011 r.
• 5 lipca 2011 r.
• 19 lipca 2011 r.
• 9 sierpnia 2011 r.
• 23 sierpnia 2011 r.
• 6 września 2011 r.
• 20 września 2011 r.

__________________________________

1 Pan J. Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 6.