Komunikat ze 123. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2011 r.

data aktualizacji

8 marca 2011 r.

1. W sto dwudziestym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej2.

2. KNF przekazała do publicznych konsultacji projekt wytycznych dotyczących „Zasad rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe”.

Celem wytycznych jest ujednolicenie zasad rozpatrywania reklamacji przez wszystkie instytucje finansowe nadzorowane przez KNF.

Uwagi do projektu można przesyłać mejlem na adres info@knf.gov.pl do dn. 22 marca 2011 r.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Jolanty Nowak na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kostrzynie.

4. KNF jednogłośnie nałożyła na Eurocash SA karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na nieprzekazaniu opóźnionej w dn. 6 lipca 2010 r. (w trybie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie) informacji poufnej o uchwale zarządu spółki w sprawie:

• podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
• zmiany statutu spółki.

 do publicznej wiadomości w dn. 22 lipca 2010 r, tj. w dniu podjęcia uchwały rady nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmianę statutu spółki, gdyż z tym dniem ustała możliwość dalszego opóźnienia informacji poufnej.

 KNF uznała, że zgodnie z art. 446 § 2 kodeksu spółek handlowych, decydujące znaczenie dla ważności uchwały zarządu spółki miała zgoda wyrażona przez radę nadzorczą uchwałą z dn. 22 lipca 2010 r. Zastrzeżenie zaś w uchwale rady nadzorczej dodatkowego warunku (w tym wypadku – zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF), czy terminu nie pozbawia zgody rady nadzorczej charakteru definitywnego, z uwagi na jednoznaczne brzmienie art. 17 § 2 kodeksu spółek handlowych.
 
5. Komisja jednogłośnie zezwoliła na nabycie akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” SA przez Verbitech sp. z o. o.

6.  KNF jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:

• Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• PKO BP Bankowy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA.

7. Komisja jednogłośnie zezwoliła Wola Info SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) z dniem 20 marca 2011 r.

8. KNF jednogłośnie udzieliła zgody na zmianę banku – depozytariusza z Deutsche Bank Polska SA na Bank Pekao SA przez:

• Ultimo Niestandardowy Sekurytyzacyjny FIZ.

9. Komisja zapoznała się z informacją nt.:

• zgodności sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF.

10. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 22 marca 2011 r.
• 5 kwietnia 2011 r.
• 19 kwietnia 2011 r.

______________________________________

1 Pan D. Daniluk nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 6b i 6c.
2 Pan J. Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 3
.