Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Solar Company

data aktualizacji

Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Solar Company SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A-WL, A-SL, A-VL i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A-WL, A-SL, A-VL, A-NP, A-PM, A-BS oraz B (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku).