Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Kruka

data aktualizacji

6 kwietnia 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Kruk SA w związku z ofertą publiczną akcji serii AA i D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, AA, B, C i D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku).