Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego IQ Partners

data aktualizacji

26 września 2011 r.

Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• IQ Partners SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz C (oferującym jest INVISTA Dom Maklerski SA).