Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grupy ADV

data aktualizacji

31.03.2011 r.

Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Grupa ADV SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A oraz akcji serii B (oferującym jest Copernicus Securities).