Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Ferro

data aktualizacji

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Ferro SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest UniCredit CAIB Poland).