Oddalenie powództwa założycieli BOK przeciwko Skarbowi Państwa

data aktualizacji

13 grudnia 2010 r.

    W dniu 10 grudnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok (sygn. I C 540/10), na podstawie którego oddalił w całości powództwo założycieli Banku Oszczędnościowo – Kredytowego SA (BOK) – Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SKOK SA przeciwko Skarbowi Państwa, w którym żądano zasądzenia na rzecz powodów solidarnie kwoty 2 567 808 zł wraz z ustawowymi odsetkami wyliczonymi na dzień 28 maja 2010 r.

    Źródłem, w którym powodowie upatrywali zdarzenia szkodzącego i z którego wywodzili swoje roszczenie była rzekoma bezczynność Komisji Nadzoru Bankowego (KNB), a następnie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie udzielenia zezwolenia na utworzenie BOK oraz w postępowaniu wywołanym wnioskiem o ponowne rozpoznanie tej sprawy.

    Sąd Okręgowy w Warszawie, oddalając powództwo, w ustnych motywach wyroku wskazał m.in. na brak wykazania w jakikolwiek sposób przez powodów zaistniałej szkody oraz brak związku przyczynowego między wykazanymi kosztami ponoszonymi przez powodów w toku postępowania administracyjnymi a rzekomą bezczynnością. Zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie działania organu nadzoru prowadzone w toku postępowania nie uprawniają twierdzenia o dopuszczeniu się bezprawności, z której należałoby wywodzić odpowiedzialność majątkową Skarbu Państwa.

    W toku postępowania sądowego Skarb Państwa był reprezentowany przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, wspieraną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).