Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego IDEA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

data aktualizacji

22 grudnia 2010 r.

Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:


• IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w związku z ofertą publiczną akcji serii C, D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Dom Maklerski IDM).